• DOWELL
 • DIMA
Brand
Four Community Sub-Brand
World & DOWELL
 • Chengdu
 • Chongqing
 • Wuhan
 • Nanjing
 • Zhengzhou
 • Suzhou
 • Shanghai
 • Hangzhou
 • Circum-Bohai-Sea Region
 • Yangze River Delta Region
 • Pearl River Delta Region
Dowell Core Product Line